Официални представители на MOES за България.
 

Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

1. „Ви Смарт Хоум“ ООД е регистриран от Комисията за защита на личните данни администратор на лични данни и предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на своите потребители съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 
2. „Ви Смарт Хоум“ ООД съхранява и обработва личните данни, предоставени от потребителите на сайта, само за предоставяне на своите услуги – регистриране на поръчка и продажба на стоки, както и за целите, предвидени в Закона и Общия регламент за защита на личните данни. 
3. „Ви Смарт Хоум“ ООД предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.
4. Потребителите на уебсайта имат право на достъп до личните данни, които се обработват от „Ви Смарт Хоум“ ООД в качеството на администратор на лични данни;
5. Всички потребители на уебсайта имат право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни. За упражняването на това право е необходимо да уведомят Длъжностното лице за защита на личните данни на „Ви Смарт Хоум“ ООД чрез съобщение на електронна поща: info@vsh.bg.
6. Всички потребители на уебсайта имат право да заявят изтриване на съхраняваните лични данни в информационната база данни на сайта, включително потребителския профил на сайта, създаден от тях. Правото на изтриване („право да бъдеш забравен“), може да бъде упражнено само в някой от следните случаи: 
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;- личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;
- изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
- данните са предоставени на основание съгласието на Потребителя и това съгласие е оттеглено от същия.
7. Потребителите на сайта имат право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: 
- точността на личните данни е оспорена; 
- обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни; 
- с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8. За упражняването на цитираните по-горе права, както и въпроси относно обработката на Вашите личните данни, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на „Ви Смарт Хоум“ ООД.
Данни за администратора на лични данни: „Ви Смарт Хоум“ ООД;
Седалище и адрес на управление: Гр. Русе, ул. „Сърнена гора“ № 9, вх. 4, ет. 7;Електронна поща: info@vsh.bg
Тел.: +359879 049 849
 Интернет страница: https://vsh.bg/
Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Електронна поща: info@vsh.bg; Тел.: +359879 049 849
9. В случай че смятате, че е налице неспазване на нормативните изисквания при съхранението или обработването на личните Ви данни имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд. 
 

Смарт продукти

Животът е на един клик разстояние от това да бъде по-добър!

VI Smart Home
Ви Смарт Хоум ООД | гр. Русе, ул Сърнена Гора 9
  Начало

За нас

Продукти

Смарт ключове

Смарт модули

Термостати и термо глави

Смарт контакти

Сензори и безопасност

Смарт задвижки

Смарт устройства за контрол

Други

Промоции

Защо умен дом

КОНТАКТИ