Официални представители на MOES за България.
 

Условия за ползване

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия са приети съгласно чл.298 от Търговския закон и определят правилата и реда, които всички потребители (регистрирани и нерегистрирани) на уебсайта: https://vsh.bg/, се задължават да спазват, за да могат да използват предоставяните чрез него услуги и информация. 
 2. Всеки потребител на уебсайта: https://vsh.bg/, е обвързан да спазва Общите условия от момента на осъществяване на достъп до него до момента на прекратяването на същия. 
 3. Всеки потребител трябва да се съгласи с Общите условия, за да използва сайта.
 4. Настоящите общи условия са публикувани на уебсайта: vsh.bg и са достъпни за всички посетители на същия. Доставчикът на услугите има право да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на промени същите ще бъдат публикувани своевременно.
 5. Всички потребители на сайта се задължават да го използват по начини и за цели, които не противоречат на закона или добрите нрави. При неспазване на това задължение на потребителите операторът на сайта може да забрани на определен потребител или група потребители да правят поръчки чрез интернет сайта или да ограничено достъпа до него за тези лица.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

 Наименование: „Ви Смарт Хоум“ ООД;
 ЕИК: 207049849;
 Седалище и адрес на управление: ул. „Сърнена гора“ № 9, вх. 4, ет. 7, гр. Русе,  Община Русе;
 Банкова сметка: IBAN: BGSTSA93000029241975;
 E-mail: info@vsh.bg;
 Тел.: +359879 049 849
 
 Вместо посоченото по-горе официално наименование може да използваме на уебсайта и в настоящите общи условия: „Ви Смарт Хоум“, „Доставчика“ и „Ние“.

 ВАЖНО: Всяко едно съобщение, изявление, искане, рекламация или жалба от Потребителя, за да бъде прието и разгледано, е необходимо да бъде адресирано до „Ви Смарт Хоум“ чрез формата за „Контакти“ на сайта или съответно чрез писмо, отправено до горепосочения адрес или имейл адрес. Съобщенията и исканията, изпращани чрез социалните мрежи – Facebook, Twitter, Instagram и др., няма да бъдат разглеждани, тъй като социалните мрежи  не са официални канали за комуникация с нас. 

 III. ДАННИ ЗА САЙТА И ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ 

 1. Ние предоставяме услуги чрез уебсайта: https://vsh.bg/, който представлява електронен магазин за интелигентни системи и устройства за дома и бита, включително и софтуерни продукти и приложения за тях. На уебсайта може да откриете също инструкции и съвети за инсталация и правилна експлоатация на предлаганите стоки.  В настоящите Общи условия уебсайта: https://vsh.bg/ ще бъде наричан за краткост: сайта, уебсайта, интернет страницата.
 2. Основни термини, използвани на уебсайта и в Общите условия:
 2.1. Потребител, ползвател – всяко лице, което осъществява достъп до уебсайта: https://vsh.bg/; 
 2.2. Регистриран потребител – потребител, който е създал потребителски профил на уебсайта чрез попълване на регистрационната форма за това и е приел Общите условия на сайта. Регистрацията на профил се извършва от потребителя, като същият сам определя уникално потребителско име и парола за ползване на сайта; 
 2.3. Клиент – физическо лице, навършило 18-годишна възраст или юридическо лице, регистрирано по установения ред в закона, което е направило поръчка чрез уебсайта;
 2.4. Поръчка – отправено чрез използване интерфейса на уебсайта изявление от Клиента до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба или договор за предоставяне на консултантски или други услуги;
 2.5. Доставчик – „Ви Смарт Хоум“ ООД (операторът на сайта, притежаващ всички права върху него, публикуващ всички предложения за сключване на договори за покупко-продажба на стоки или договори за предоставяне на услуги);
 2.6. Стока – всички предлагани за продажба физически устройства, аксесоари, интелигентни системи и уреди за интелигентно управление, включително софтуерни приложения;
 2.7. Договор – съглашение между „Ви Смарт Хоум“ и Клиента, уреждащо правата задълженията и условията за покупко-продажба на стоки или предоставяне на услуга.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 1. Сайтът предоставя възможност на потребителите да регистрират свой профил на сайта. 
 2. Регистрирането на потребителски профил на интернет страницата не е задължително за използването на интернет страницата. Регистрираните потребители ще получат възможност за използване на пълната функционалност на уебсайта и получаване на актуална информация за сайта, включително за нови продукти, публикувани статии, упътвания и промоции. 
 3. Ако потребителите изберат да не регистрират свой профил на уебсайта, ще имат достъп до предлаганите на негот стоки и услуги, цените и спецификациите им. Потребителите, които не са регистрирали свой профил на сайта, ще могат да правят поръчки за покупка на стоки и услуги, предлагани от Доставчика. Те също ще могат да сключват договори за покупко-продажба на стоки и за доставка на услуги.
 4. За регистриране на потребителски профил е необходимо да бъдат предоставени следните данни:
 - трите имена на потребителя (име, презиме и фамилия);
 - рождена дата;
 - валиден имейл адрес (електронна поща);     
 - адрес за доставка на стоки/услуги, предлагани на уебсайта;
 - телефонен номер за контакт. 
 Потребителят се задължава при регистрацията да въведе верни и актуални данни. При настъпване на промяна в данните той следва своевременно да ги актуализира.
 5. При регистрацията на потребителски профил ползвателят избира и въвежда уникално потребителско име и парола за достъп в системата на уебсайта. 
 6. Потребителят е изцяло отговорен за съхраняването на данните за създадения потребителски профил (име и парола) и запазване на тяхната поверителност. 
 7. „Ви Смарт Хоум“ не носи отговорност за загубени, забравени, нерегламентирано разпространени или използвани данни за потребителския профил на Ползвателя по вина на последния. Доставчикът ще счита, че всички оферти, поръчки и други изявления до него, отправени чрез използване на регистриран потребителски профил на сайта изхождат от неговия титуляр.
 8. За успешната регистрация на потребителски профил е необходимо ползвателят да приеме Общите условия на сайта чрез отбелязване на това в съответното поле. С маркирането на полето „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при извършване на регистрацията потребителят удостоверява, че се е запознал с Общите условия и изцяло приема същите.  
 9. При успешно завършване на процеса на регистрация потребителят ще получи съобщение на посочения от него имейл адрес, с което „Ви Смарт Хоум“ потвърждава създаването на потребителския профил.

V. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И УСЛУГИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 1. Всички публикувани на уебсайта стоки, продукти и услуги, включително и софтуер, представляват по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон публична покана за отправяне на предложение до „Ви Смарт Хоум“ за сключване на договор за покупко-продажба и/или услуги.
 2. Всички посочени цени на публикуваните стоки и услуги са с включен ДДС.
 3.  Доставчикът може да променя цените и информацията за предлаганите стоки и услуги по всяко време, без да е необходимо предварително да уведомява потребителите.
 4. Доставчикът не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности на стоките.
 5. След запознаване с публикуваната информация на уебсайта потребителите могат да отправят оферта чрез интерфейса на сайта https://vsh.bg/ за сключване на договор за покупко-продажба на избраните стоки и/или предоставяне на предлагана от Доставчика услуга. За сключване на съответния договор Потребителят е необходимо предварително да е прочел и приел настоящите Общи условия, което се удостоверява чрез отбелязване (маркиране) на съответното поле в уебсайта при отправяне на офертата. Маркирането на полето „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при отправянето на поръчка представлява електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което  Потребителят удостоверява, че се е запознал с Общите условия и напълно и безусловно приема същите.  
 6. Недееспособни лица нямат право да отправят оферти или да правят други изявления чрез интерфейса на сайта. Удостоверяването на навършената възраст на Потребителите се извършва в процеса на заявяване от него на съответната стока или услуга чрез попълване/отбелязване от Потребителя на приложимите полета на уебсайта и изпращане на изявлението до Доставчика.
 7. Съгласно Закона за електронната търговия Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, но това може да бъде извършено не по-късно от отправяне на оферта за сключване на договор с Доставчика. На сайта на Доставчика са създадени удобни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки чрез използване на интерфейса на сайта – навигиране в менюто на сайта, добавяне на стоки в количката за покупки и премахването им, редактиране на заявеното количество и брой на заявените продукти, промяна на адреса на доставка и данните за контакт с Потребителя.  
 8. За окончателното сключване на договора е необходимо отправената оферта да бъде приета и потвърдена от Доставчика чрез изрично електронно изявление съгласно чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Изявлението се изпраща до Клиента на посочената от него електронна поща (имейл адрес) при отправяне на офертата за договора или при регистрацията на потребителския му профил на уебсайта. В електронното изявление се посочва наименованието на продукта/стоката или услугата, цената на съответния продукт или услуга, номера на подадената от Потребителя поръчка и адреса за доставка, посочен от него. 
 9. Доставчикът си запазва правото да откаже сключването на договора и продажбата на съответния продукт/стока или предоставянето на съответната услуга в следните случаи:
 - заявените от Потребителя продукти или стоки не са налични към момента на регистриране на съответната поръчка от Доставчика или не е налично поръчаното от Потребителя количество;
 - ако възникне технически проблем или неоторизирано проникване в информационната система на Доставчика;
 - ако е налице грешка или несъответствие при въвеждането на данни на уебсайта.
 10. Договорът се счита за сключен от момента, в който Доставчикът изпрати потвърждение за приемането на поръчката чрез съобщение до посочената от Ползвателя електронна поща (имейл адрес). Изпращането на съобщението за потвърждаване на поръчката за стока или услуга има действие на приемане на офертата, отправена от Потребителя съгласно чл. 290 от Търговския закон. 
 11. Между страните по договора се приема, че Доставчикът и Потребителят са сключили отделни договори за всяка отделна стока/услуга, дори Потребителят да е заявил повече от една стока и/или услуга с една обща оферта (изявление) до Доставчика. При размяната на кореспонденция и упражняване на правата по договора Потребителят се задължава да индивидуализира ясно и недвусмислено продукта, който е предмет на неговото изявление и искане.
 12. Всички договори между Доставчика и Потребителя се съхраняват в информационната база данни на Доставчика и се сключват на български език.  При отправено изрично писмено искане от Потребителя Доставчикът му изпраща сключения договор на посочената от него електронна поща. Основните параметри на всяка изпратена поръчка до Доставчика се изпращат до Потребителя до посочената от него електронна поща като част от съобщението за потвърждаването ѝ.
 13. Потребителите заплащат цената, която е била актуална в момента на потвърждаването на поръчката (чрез направеното електронно изявление) от Доставчика.
 14. Цената се заплаща от Потребителя по един от следните начини:
 - с банкова карта чрез използване на съответните полета и интерфейса на сайта;
 - по банков път по обявената в настоящите общи условия банкова сметка на Доставчика: IBAN: BGSTSA93000029241975;
 - с наложен платеж при използване на куриерски услуги.
 - Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК. (или посредством Pay by Link)
 - Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
 - Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 - От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000лева. 
 - Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 - При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

  15. Всички стоки се изпращат до Потребителя чрез куриерски оператор с наложен платеж. Всички разноски за куриерски услуги и получаването на пратката от Потребителя или негов представител са за сметка на Потребителя. 
 16. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в уговорения при сключването на договора срок. В случай че при сключването на договора не е договорено конкретен срок, Доставчикът изпраща стоката до Потребителя чрез куриерски услуги в разумен срок, но не по-късно от 3 работни дни.
 17. Потребителят е необходимо да прегледа стоката в момента на предаването ѝ от куриера и ако същата не съответства на договора незабавно да уведоми Доставчика за това. В случай че Потребителят не уведоми Доставчика незабавно стоката се смята за приета и че съответства на договора и обективните изисквания, освен за скрити недостатъци. 
 18. Потребителите с извършването на регистрация на профил на сайта или завършването на покупка се съгласяват да получават безплатни търговски съобщения от Доставчика на посочената от тях електронна поща (email адрес). По всяко време Потребителите могат да се откажат от получаването на тези съобщения, като следват инструкциите в изпратения от Доставчика имейл.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. По отношение на Клиентите, имащи качеството на „потребител“ по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), сключеният договор между Потребителя и Доставчика по реда на раздел V. на Общите условия представлява Договор от разстояние съгласно Закона за защита на потребителите.   
 2. Клиентите на „Ви Смарт Хоум“, които са „потребители“ съгласно нормите на Закона за защита на потребителите, имат всички права по този закон, включително и на право на отказ от сключения договор в 14-дневен срок на основание чл. 50 от ЗЗП.
 3. Подробна информация относно възможността и реда за упражняване на правото на отказ от сключения Договор се съдържа на уебсайта, в раздел „Указания за упражняване правото на отказ“. При желание за отказ от сключения договор е препоръчително предварително Потребителят да се запознае с указанията за упражняването на това негово право и да използва публикувания на сайта образец на Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ. Публикуваните на сайта „Указания за упражняване правото на отказ“ и Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ са неразделна част от настоящите Общи условия.     
 4. Ако Потребителят желае да упражни правото на отказ от договора за една от доставените му стоки, отказът по отношение на определена стока няма действие  спрямо договорите за покупко-продажба на другите стоки, дори и в случаите, когато същите са доставени на Потребителя с обща доставка.
 5. При отказ от Договора всички транспортни разходи по връщане на стоките на Доставчика са за сметка на Потребителя и се заплащат от него. 

VII. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКИТЕ. ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

 1. „Ви Смарт Хоум“ се задължава да предостави на Потребителя стоки и услуги, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора и на обективните изисквания за съответствие съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПСЦУСПС) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 2. Стандартната гаранция за физически лица е 2 години от датата на закупуване на стоката (продукта). 
 3. Стандартната гаранция за юридически лица е 1 година от датата на закупуване на стоката.
 4. Гаранционният срок на предлагани на сайта консумативи и аксесоари (батерии, самозалепващи монтажни лепенки и др. подобни) е 1 година. 
 5. Стандартно стоките, предлагани на сайта, се придружават от гаранционна карта (гаранционен сертификат), в който е посочен серийният номер (идентификатор) на закупения продукт, срока на валидност на гаранцията на същия и кратко описание на условията на гаранцията.   
 6. Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора или на обективните изисквания за съответствие (посочени в чл. 27 и чл. 28 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки) или на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, Потребителят има право:
 6.1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;  
 6.2. да получи пропорционално намаляване на цената;  
 6.3. да развали договора.
 7. При предявяване на рекламация Потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Доставчика, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:  
 7.1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие; 
 7.2. значимостта на несъответствието, и  
 7.3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.
 8. Ако Потребителят е направил искане за замяна на стоката поради несъответствие, но то е незначително (същата е годна за употреба), „Ви Смарт Хоум“ може да извърши ремонт, за да я приведе в съответствие.
 9. „Ви Смарт Хоум“ може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него. 
 10. За предявяването на рекламация Потребителят е необходимо да уведоми „Ви Смарт Хоум“ чрез съобщение, адресирано до електронната поща на Доставчика: info@vsh.bg, в което да опише номера на поръчката, датата на доставката ѝ и констатираното несъответствие. За улеснение на Потребителите в раздел „Гаранционни условия. Правила за гаранционно обслужване на продукти“ на сайта е публикуван образец на Формуляр за предявяване на рекламация на продукт, закупен от „Ви Смарт Хоум“ ООД, който те могат да използват при необходимост. При подаване на рекламацията потребителят задължително изпраща стоката в оригиналната опаковка и с пълната ѝ окомплектовка (всички придружаващи аксесоари, листовки и упътвания), като към нея прилага и документите, на които се основава претенцията:  
 - касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;  
 - гаранционната карта на продукта;
 - протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи и
 - други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 11. При рекламации стоките се изпращат до адрес: гр. Русе, офис на Спийди „Русе Технополис“ – за „Ви Смарт Хоум“ ООД. Всички транспортни разходи за изпращането на стоките до посочения куриерски офис са за сметка на Потребителя.  
 12. Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в срок от един месец, считано от уведомяването за несъответствието и получаване на стоките от „Ви Смарт Хоум“. 
 13. При невъзможност несъответстващият продукт да бъде ремонтиран или заменен, Доставчикът уведомява за това Потребителя в 1-месечен срок от получаването на стоката, предмет на рекламацията. Сключеният Договор се счита за развален от момента на уведомяването на Потребителя от Доставчика. В тези случаи Доставчикът възстановява цената на стоката, заплатена от Потребителя, по посочена от последния банкова сметка в български лева (BGN).
 14. Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:  
 14.1. Доставчикът не е извърши ремонт или замяна на стоката или Доставчикът откаже да приведе стоката в съответствие съгласно приложимите норми на ЗПСЦУСПС;   14.2. В случай че се появи несъответствие въпреки предприетите от Доставчика действия за привеждане на стоката в съответствие; 
 14.3. при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Доставчикът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията;
 14.4. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или  
 14.5. Доставчикът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че същият няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.  
 15. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. 
 16. „Ви Смарт Хоум“ се задължава да предоставя на потребителя услуги (включително инсталационни, консултантски и др.), които съответстват на договора за предоставяне на услуги. За да съответства на договора услугата следва да отговаря на изброените в чл. 122, ал. 2 от ЗЗП условия.
 17. Потребителят има право да предяви рекламация на услуга, когато тя не съответства на договора. Рекламацията в тези случаи се отправя до „Ви Смарт Хоум“ ООД на телефон: +359879 049 849 или писмено чрез използване на контактната форма на сайта или чрез съобщение на електронната поща на Доставчика: info@vsh.bg;
 18. След извършване на проверка от упълномощено лице/лица за основателността на рекламацията и качеството на извършената услуга, Доставчикът уведомява Потребителя в разумен срок, но не по-дълъг от 14 календарни дни за решението си и дали ще удовлетвори искането на Потребителя. 
 19. Подробна информация относно гаранционните условия за предлаганите стоки и услуги и предявяването на рекламации е публикувана на сайта в раздел „Гаранционни условия. Правила за гаранционно обслужване на продукти“. Публикуваната информация в цитирания раздел на сайта е неразделна част от настоящите Общи условия.     

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. „Ви Смарт Хоум“ ООД е регистриран от Комисията за защита на личните данни администратор на лични данни и предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на своите потребители съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 
 2. „Ви Смарт Хоум“ ООД съхранява и обработва личните данни, предоставени от потребителите на сайта, само за предоставяне на своите услуги – регистриране на поръчка и продажба на стоки, както и за целите, предвидени в Закона и Общия регламент за защита на личните данни. 
 3. „Ви Смарт Хоум“ ООД предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.
 4. Потребителите на уебсайта имат право на достъп до личните данни, които се обработват от „Ви Смарт Хоум“ ООД  в качеството на администратор на лични данни;
 5. Всички потребители на уебсайта имат право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни. За упражняването на това право е необходимо да уведомят Длъжностното лице за защита на личните данни на „Ви Смарт Хоум“ ООД чрез съобщение на електронна поща: info@vsh.bg.
 6. Всички потребители на уебсайта имат право да заявят изтриване на съхраняваните лични данни в информационната база данни на сайта, включително потребителския профил на сайта, създаден от тях. Правото на изтриване („право да бъдеш забравен“), може да бъде упражнено само в някой от следните случаи: 
 - личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани; - личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;
 - изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 - данните са предоставени на основание съгласието на Потребителя и това съгласие е оттеглено от същия.
 7. Потребителите на сайта имат право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: 
 - точността на личните данни е оспорена; 
 - обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни; 
 - с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
 8. За упражняването на цитираните по-горе права, както и въпроси относно обработката на Вашите личните данни,  е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на „Ви Смарт Хоум“ ООД.
 Данни за администратора на лични данни: „Ви Смарт Хоум“ ООД;
 Седалище и адрес на управление: Гр. Русе, ул. „Сърнена гора“ № 9, вх. 4, ет. 7; Електронна поща: info@vsh.bg; 
 Тел.: +359879 049 849
  Интернет страница: https://vsh.bg/
 Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
 Електронна поща: info@vsh.bg; Тел.: +359879 049 849
 9. В случай че смятате, че е налице неспазване на нормативните изисквания при съхранението или обработването на личните Ви данни имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд. 

 IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА
 1. Съдържанието на сайта, снимките, текстовете и статиите, публикувани на него, са защитени от авторско право и други права. Използването на изображения и текстове се разрешава само за лична употреба, като всякакво друго използване без изричното писмено съгласие на Доставчика е забранено.
 2. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което уебсайтът не е достъпен поради технически проблеми или непреодолима сила.
 3. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребители в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.
 4. В случай на констатирана недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия това няма да води до недействителност на целия договор.
 5. За неуредени въпроси в настоящите правила се прилага законодателството на Република България. 
 6. Всеки спор между Доставчика и Потребител ще се решава чрез преговори и със сътрудничество между тях.
 7. При невъзможност за доброволно разрешаване на възникнали спорове, същите се решават пред компетентния за това български съд. 


 

Смарт продукти

Животът е на един клик разстояние от това да бъде по-добър!

VI Smart Home
Ви Смарт Хоум ООД | гр. Русе, ул Сърнена Гора 9
  Начало

За нас

Продукти

Смарт ключове

Смарт модули

Термостати и термо глави

Смарт контакти

Сензори и безопасност

Смарт задвижки

Смарт устройства за контрол

Други

Промоции

Защо умен дом

КОНТАКТИ